ब्रेकिंग न्यूज़

आयुष

योगमार्ग – राजयोग

योगसाधना – २४२ स्वाध्याय – १० डॉ. सीताकांत घाणेकर ‘‘स्वाध्याय’’ म्हणजेच ‘स्व’चा अभ्यास करता करता योगसाधकाला ज्ञान होते की ‘स्व’ म्हणजे ‘आत्मा’ आहे. परमात्म्याबरोबर तो शरीरात राहतो. शरीर हे फक्त उच्च ध्येय गाठण्यासाठी एक साधन आहे. ते शरीर व्यवस्थित चालावे म्हणून त्यात वेगवेगळी इंद्रिये व संस्था आहेत. तसेच प्रत्येक मानवाने जीवनविकासाकडे वाटचाल करावी म्हणून मन त्याच्याबरोबर आहे. पण मन माकडासारखे ... Read More »

प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर

या डासांना कुणी मारा हो! डॉ. राजेंद्र साखरदांडे डासांना कुणीतरी मारा म्हटल्यावर कुणी मारणार का? वर मारून मारून मारतील तरी किती…! हजारो.. लाखो.. कोट्यांनी डासांचे उत्पादन होत असते. तेही अंडी घातल्यावर दहा दिवसात… व त्यानंतर चारच दिवसात तो प्रजोत्पादन करायला तयार! डासांचे जीवनकाल फक्त जास्तीत जास्त एक महिना. Read More »